manzanar pilgrimage  
         
 
   
   
   
   
 

Reverend Koen Mishima
Shinto Purification Ritual (Joma Shinji) Bowing
1987